Saturday, 12 March 2011

ഒന്നും പൂജ്യവും ഒരു വിസ്മയം.

                                  മര്‍ത്യന്‍ മഹാ പ്രബന്ജതിലെ അത്യുല്‍ക്രിഷ്ട്ട ജീവിയാണ്.`u[nI സുഖാടംബരങ്ങളില്‍ ലയിക്കാനോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൌതിക വിഭവങ്ങള്‍ സമ്പാദിച് സുഖിക്കാനോ അല്ല മറിച്ച്‌ പ്രഭഞ്ഞ നാഥനെ അറിഞ്ഞു ആരധിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ചിന്തിക്കാന്‍  ധാരാളം  സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വിശ്വ ജീവിത സംഹിതയായ ഖുര്‍ആന്‍ ഉല്ഭോധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

                                  തന്നെ ഞാന്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ അറിയാന്‍ കഴിയും. മനുഷ്യന്‍ രൂപ കല്പന ചെയ്യുന്ന ഏതു സൂപ്പര്‍ Iw¼yq«À യന്ത്ര മസ്ഥിഷ്ക്കങ്ങളെയും വെല്ലുന്ന മനുഷ്യനെ  
ശൂന്യതയില്‍  നിന്നും  സൃഷ്ട്ടിച്ചവന്‍ അXypZm¯നാണ്. പിന്നീടൊരിക്കല്‍ അനന്തമായൊരു ലോകത്ത് മാനവന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുന്നു. കര്‍മ്മ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ശാശ്വത ലോകം.
\ap¡v Nn´n¡mhp¶ vc­v hn]coX {]XoI§fmWq H¶qw ]qPyhpw.kXy¯nsâbpw anXybpsSbpw c­v {]XoI§Ä krjv«mhns\bpw krãnsbbpw Asæn {]_© \mXs\bpw {]
_©s¯bpw CXv {]XoIs¸Sp¯p¶q. AJne hkvXp¡fpw hr¯mIrXnbnsemXp§p¶Xpw BImi tKmf§sfÃmw hrs¯IrXnbnepÅXpam¬. kPohhpw \nÀPohhpw Bb FÃm {]IrXn
hkvXp¡fpw hr¯ cq]apÅXWq. Ir{Xna hkvXp¡Ä NXpc ZoÀL NXpchpw {XntImWhpw F{X tImWqIfpÅXmsW¦nepw tImWqIÄ Hgnhm¡nbm hr¯ cq]apÅvXv Xs¶bmണ്.
{Zviyhpw A{Zviyhpamb FÃm hkvXp¡fpw Cu XXz¯n HXp§p¶XmsW¶v \ap¡v A\qa\n¡mw.

                                  Cu "hr¯w' (]qPyw) BIrXn F¶ hm¡nsâ ]cymbabn \ap¡v ImWmw. GsXmcq hkvXphpw Hu«vsse³ BIrXnbnemWq DÅXv. krjv«mhÃm¯vsXÃmw BIrXnbpÅXmണ്.

AP¿\qw AXpey\qab H¶v(1) F¶ Nnlv¶w {]XoIs¸Sp¯p¶Xv A\´\qw A\mZy\qw AXpey\qamb krãmhnsâ k¯ hr¯mIrXnbnsemXp§m¯vXpw am\h lrZb¯n cq]s¸Sp¶ HcmIrXnbnepw HXp§m¯Xpw B¬. "\mgn' F¶ Afhv ]m{X¯n "\mcmbw' HXp§¯Xp t]mse krãnbmb a\qjy³ A\jzc\mb krãmhnsâ k¯ DÄs¡mÅm³ km[yaÃ.
                                  FÃm `mjIfpsSbpw A£camebnse BZy£cw "A' F¶ Aen^ms\¶v a\Ênemhpന്നു. Ad_n `mjbnse "AlZv' F¶Xnse "A' (Aen^v) F¶ iÐw Xs¶ kÀÆ temI c£nXhnsâ GIXzs¯bpw IcyImcW _vÔs¯bpw [z\n¸n¡qന്നു. JpÀ Bsâ `mjbpsS BZy£cw (A£camebnse Aen^v) Hs¶¶ {]XoIw Xs¶bms\¶Xv Nn´\obam¬. ssh¡w apl½Zv _joÀ ]dª ""H¶qw H¶qw Iq«nbm c­Ã, C½nWn hsÃym¶v'' F¶v ]dªXpw Ft´m AÀXw Iev¸n¨mbncn¡Ww. At\Iw tImSn \£{X§fS§p¶ Cu henb {]_RvPw Iq¯p]pÅnIfpÅ _eq¬ t]mse hfÀ¶v hnIkn¨v hepXhpന്നു. CXv imkv{X¯nsâ \nKa\amണ്. CXn \n¶v³ \mw Nn´nt¡­Xv Cu henb {]_RvPw i}\yXbn \n¶q­mbXmsW¶qw Cï HchkvX CXn\q­mbncqs¶¶qw Cu kvXnXnbnte¡v {]`RvPs¯ hfÀ¯nb GI\X\m¬ CXnsâ c£nXmhv F¶Xpam¬. hr¯mIrXnbmb h« ]qPyw kqPn¸n¡q¶Xv t]mse BZyhpw A´yhpw DÅ \izc krãnbm¬ Cu {]_RvPw F¶Xv kphyàam¬. Hs¶¶ tcJsb hf¨v Xncn¨n«v "H³]Xv' F¶ kwJy hsc ഉണ്ടാവുന്നു.. "]¯v' F¶ kwJym NnÓw ImWm³ ]qPyw Is­t¯­nhന്നു. AXv KWnX¯nse ]ptcmKXnbpsS hnkvt^mS\w Bbn«p­bncn¡mw. AXv henb XpSv¡ambn. hr¯mIrXn F¶ Bib¯n \n¶v ]qPyhpw ]qPy¯n \n¶v N{I§epw ]evN{I§fpw BhWw Ivs­¯nbXv. ZoÀL Zqcw IogS¡m³ a\qjy³ Iq«mbXv Icbnepw ISenepw HmSp¶ N{I§fpw ]evN{I§fpw Xs¶bms\¶Xv kphyàam¬. Bä¯nsâ LS\bpw Cu ]qPymIrXnbn \n¶v `n¶aÃ. Cet{Îm¬, ന്യൂട്രോണ്, t{]mt«m¬, kucbqഥ¯nsâ Ne\ LS\tbmSp kmayapÅ AWqhnsâ Ne\§fpw Is­¯m³ a\qjy³ Cu ]qPymIrXn klmbIambn«p­mImw.
           b{´ bpK¯nsâ AXym[p\nI I­p]nSn¯§fpsSbpw XpSv¡w Cu ]qPyw F¶ Bib¯n \n¶v hfÀ¶ Nn´bbncnക്കും. sSen{Kmw ktµivabmക്കു¶Xn tSm«vþUmjnന്(H¶v, ]qPyw) AXn{][m\amWtÃm. Iന്പ്യൂ«À tImUnsâbpw ASnസ്ഥാനം Cu രണ്ട് NnÓ§fmWtÃm. Ne\w tcJbpw \nÝeX ]qPyhpambn IW¡m¡mw. a\qjysâ PohnX Imes¯ apgph³ Ne\§epw Hcq h« ]qPy¯n Ahkm\nക്കുന്നു. aനുjysâ Adnhnsâ PmeIamb Fgp¯pw hmb\bpw tcJbnepw hr¯¯nepw HXp§pന്നു.
           Fgp¯v GXv `mjbmbncq¶mepw "1, 0' F¶Xv tcJbpw tKmfhpw AÀ² tKmf§fpamണ്. t]\ sIm­ണ്ട് FgpXm³ ]Sn¸n¨h³ þ aനുjy\dnbm¯sXÃmw Ah\mണ് പഠി¸n¨Xv" þF¶ JpÀB\nsâ hN\w HmÀക്കുI. {]m]©nI hkvXp¡fnse Ne\hpw \njvNeXbpw (tSm«v, Umjv) tKmf§fpsS k©mchpw hr¯w hc¡Â Xs¶.FÃm tcJbpw hr¯hpw H¶v, ]qPywþ F¶ ASnkഥാന X¯z¯nse¯nt¨രുന്നു. sNdpXn \n¶v hepXv F¶ X¯zw aനുjy a\Ên hn¯q¶nb imkv{Xob X¯z§fpw {]IrXn {Iaaനുkcn¨v hfÀ¶v ]´en¨v P\km{µX¡vനുtbmPyambpw ImemനുKXapÅ Is­ണ്ട¯epIfn F¯nക്കു¶h³ AÅmlphÃmsX aämരുaÃ.
 aനുjy kaql¯nsâ AXmXp Ime§fnse \ne\nല്പിനാhiyamb sshദ്യുXn, BWthmÀPw,

hnhckmt¦XnI hnZy, FÃmw kaql¯nന് AXXp Ime§fnse imkv{XImc\mb aനുjy³ Ahsâ lrZb¯nen«vsImSpക്കു¶h³ X{´RvPനും kwc£Iനുamb GI \mY³ Xs¶. Isണ്ട­¯ensâ ssSwtS_nfn _p²nbpÅ bm{ZvÝnIXbne`bw Imണു¶ \ncoizc hmZn¡v Nn´n¡m³ kabambntÃ...?
            Al¦mcnbmb aനുjy³ Xsâ t\«§sf¶v AhImis¸Sp¶ FÃm Isണ്ട­¯epIfpw Znhy ktµi§
fpw {]]© hkvXp¡tfmSpÅ AനുIc\hpamണ്. ]¨¡dnIfnepw aäpapÅ kv{]n§v BIrXn I­n«mbncn¡mw b{´§fn {][m\ `mKamb kv{]n§v Is­¯nbXv. I®nsâ LS\bn \n¶v henb imkv{X t\«amb IymadbpwIsണ്ട­¯n.aനുjysâ hoSnsâ BZy Isണ്ട­¯enന് AനുIcn¨Xv Iഅ്ബ_ bmbncn¡mw. Fbtdm ss¹നും I¸epIfpw ]£nIsfbpw aÂky§sfbpw I­v AനുIcn¨p. ss¹\nsâ BIrXnbpw emân§pw d¬ sh Hm«hpw IgpItâXnt\mSv kmayapÅXmsW¶v പറയേണ്ടതില്ല . BZy I¸Â \nÀan¨Xv Znhy Iev¸\ {]Imcw {]hmPI\mണ്.
            ഹാബീലിന്റെ ജഡം മറക്കാന്‍ കുടി അജ്ഞനായ ആദിമ മനുഷ്യന് പക്ഷി മുഖേന പഠിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കില്‍ ഇന്നോളം ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന സര്‍വ മനുഷ്യര്‍ക്കും അറിയാത്തതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് പ്രബന്ജ നാഥന്‍ ദിവ്യ ബോധനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്‍. അതായത് അവന്റെ മലര്‍ക്കെ തുറക്കപ്പെട്ട വലിയ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ശില്പ ലിപിയിലെഴുതിയ പുസ്തകവും അതാതു കാലങ്ങളിലെ ദിവ്യ ബോധാങ്ങലുമാണ് എന്നത് ഒരു സത്യം മാത്രമാണ്.
             hkvXpXIÄ കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന് ലഭിച്ച സര്‍വ വിജ്ഞാനങ്ങളും ഭൌധികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അറിവും ഏതെങ്കിലും ദൈവിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. ആത്മീയ ബോധനം പാപ സുരക്ഷിതരായ പ്രവജകന്മാരിലൂടെയനെങ്കില്‍ ലോകത്തിന്റെ ഭൌധിക നിലനില്പിനാവശ്യമായ തത്വങ്ങള്‍ അതതു കാലങ്ങളില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും ചിന്തയിലിട്ടു കൊടുക്കുന്നതും ഒന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാല്‍ ഭൌധിക കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ തത്ത്വങ്ങള്‍ ദിവ്യമായി ലഭിക്കുകയും പ്രബന്ജ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് വയിച്ച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നടനെന്നു മാത്രം തത്ത്വങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ മനുഷ്യന് നല്‍കപ്പെട്ട വിശേഷ ബുദ്ധിക്കു കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ബോധനവും ദിവ്യ സന്ദേശവും അന്ത്യ പ്രവജകരോടു കൂടി അവസാനിച്ചു.
             സ്വതത്രമായ ബുദ്ധിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകള്‍ മറികടക്കാന്‍ അനുവദിച്ചു കൂടാ. ചിലപ്പോള്‍ മത ഭ്ര്ഷ്ട്ടയിരിക്കും ഫലം. ഉദാഹരണമായി യാത്രക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോര്‍ വാഹനം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന്‍ ഉപയുക്തമാനെന്നു ഒരു നല്ല വിശ്വാസ യോഗ്യനായ വിടക്തന്‍ പറയുന്നത് വകവെക്കാതെ സംശയ ബുദ്ധിക്കു ഉറപ്പു വരാന്‍ വേണ്ടി അതിന്റെ യന്ത്ര ഭാഗങ്ങള്‍ അഴിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്താതെ ഉഴലുന്ന യാത്രക്കാരനെ പോലെ.
             മത ചട്ടക്കൂടില്‍ ഒതുങ്ങിയ വിശ്വാസവും ചിന്താഗതിയും മാത്രമേ മുസ്ലിമിനുണ്ടാവൂ.
             ഒന്നും പൂജ്യവുമെന്ന പ്രതീകാത്മകത യാദര്ത്ത വുജുദ്(അസ്ഥിക്യം) അല്ലാഹുവിനു മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം മിത്ഹ്യയും നശ്വരവുമാകുന്നു. എന്നാണ് സൂജിപ്പിക്കുന്ന്നത്.
             ഐഹിക പാരത്രിക മോക്ഷത്തിനു  ഉപയുക്തമായ മതതത്ത്വങ്ങളെ യുക്തി ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം അഴിച്ചു പണിയാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഐഹിക പാരത്രിക പരാജയമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല.

No comments:

Post a Comment